Blockchain Developer at Cleverlance (Prague, Czechia)

Blockchain Developer at Cleverlance (Prague, Czechia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Prague, Czechia
Type: Full Time
Created: 2021-12-03 05:00:42

Apply Here


Nad blockchainem je vývoj nároný, vyaduje zapojení šedé kry mozkové, ochotu prozkoumávat nové vci a technologie. A jak víš, blockchain není jen o kryptomnách, nejdleitjší funkcí je odstranní zprostedkovatele, jeho funkci pebírá systém a tak umouje dosud nemyslitelné monosti – od nahrazení bank (DeFi) pes NFT (vlastnictví digitálních objekt) a po …. (zatím nevymyšleno) pi zajištní bezpenosti pro uivatele. Celé se to nazývá Web 3.0.

Co t v této roli eká?

 • Blockchain je pro ty, co chtjí dlat nároné vci a prozkoumávat nová teritoria, ádné pesouvání tlaítek zleva doprava a pidávání validací.
 • Tahle oblast umí být nkdy frustrující, protoe knihovny jsou asto plné bug. Neposkytuje komfort široké dostupnosti framework a knihoven jako stávající enterprise development, ale pedpokládáme, e tohle je jedna z vcí, co t v téhle oblasti práv láká.
 • eká t spolupráce s týmem, který se specializuje na vývoj a implementaci architektury a ešení pomocí technologie blockchain.
 • Nehodíme t jen tak do vody, poskytneme ti prostor pro uení se nových vcí a smr, jejich prozkoumávání.

Jaké znalosti a zkušenosti u nás zúroíš?

 • máš min. tíletou zkušenost v programování v nkterém z jazyk, jako je Java, JavaScript pro prostedí v Node.JS, C++ nebo C#
 • ovládáš základy OOP
 • orientuješ se v plochých a relaních databázích, datových strukturách
 • umíš vymýšlet optimalizované algoritmy
 • nebojíš se kryptografie
 • zajímáš se o vývoj webových aplikací a networking
 • zaboduješ, ale nemusíš umt – dáme ti prostor se nauit Go, Rust nebo Solidity
 • máš zkušenost s agile dodávkou aplikací
 • záleí ti na svém rozvoji a máš zájem podporovat v tomto smru ostatní leny týmu
 • neobejdeš se bez výborné znalosti eštiny nebo slovenštiny a bez slušné znalosti anglitiny

Co ti nabízíme?

 • spoustu dopaminu díky zkoumání nových vcí, které ješt nikdo nepopsal nebo nedlal
 • prostor pro samostatnou a kreativní práci s moností realizace vlastních nápad
 • získáš kvalitní HW i SW vybavení, pístup k nejmodernjším technologiím a specifickým projektm
 • nejsme startup, jsme na trhu u pes 20 let a firma nám nabízí kvalitní zázemí
 • získáš monost ovlivovat své smrování ve firm
 • nabízíme ti benefity jako jsou píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, výuku AJ/NJ/RJ, MultiSport kartu, sick days, velkou nabídku školení a monosti úastnit se konferencí, píspvek na stravné, eká t tu spousta firemních akcí
 • home office je dnes u standard, ale pokud budeš mít zájem, nabízíme ti zázemí moderních kanceláí na Palmovce v blízkosti stanice metra s kvalitním vybavením i pro sportovce a milovníky jídla a kávy